§ 1. Namn
Föreningens namn är Landskrona BoIS Supporterklubb BLACK & WHITE

§ 2. Ändamål
Föreningens uppgift är att stödja Landskrona BoIS

§ 3. Verksamhet
All verksamhet drivs på ideell basis och är politiskt och religiöst obunden

§ 4. Medlemskap
Var och en med “randigt hjärta” äger rätt till medlemskap förutsatt att medlemsavgift betalas och att dessa stadgar efterlevs. Medlemskap erhålls för kalenderår, medlemskapet skall betalas i Sverige gällande valuta med undantaget OM Landskrona Kommun går över till annan valuta så skall BLACK & WHITE göra detsamma. Medlem som avsiktligt bryter mot stadgarna eller på läktare, vid resor eller dylikt brutet mot god supporteranda, kan av styrelsen tilldelas en varning eller uteslutas ur föreningen, allt efter grad av förseelse.
För att vinna laga kraft skall beslut om uteslutning ha fattats med minst 2/3 majoritet. Varning kan utdelas efter beslut med enkel majoritet.
Beslut om ovannämnda skall med angivande av orsak delges vederbörande genom skrivelse.
Medlem som inte erlägger fastställd medlemsavgift utesluts automatiskt.

§ 5. Styrelsen
Förenings angelägenheter sköts av en styrelse på sju ledamöter, av vilka sex väljs på två år. Det vill säga tre ledamöter väljs udda år och de övriga tre väljs jämna år.
Ordförande utses av årsmötet för ett år.
I övrigt konstituerar sig styrelsen själva.
Styrelsen är beslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och om beslutet är enigt.
Är styrelsen fulltalig gäller majoritetsbeslut utom vid fall som avses i § 4.
Styrelsen åligger att på bästa sätt förvalta klubbens ekonomi och verksamhet.
Klubben firmatecknas var för sig av två ledamöter av vilken kassören är självskriven i ekonomiska frågor.

Ordförande är föreningens officiella representant, leder föreningens medlems- och styrelsemöte och ser till att dessa stadgar efterlevs.

Sekreteraren för protokoll över medlems- och styrelsemöte, sköter föreningens korrespondens och upprättar förslag till årsberättelsen.

Kassören för föreningens räkenskaper, för register över föreningens medlemmar, utkvitterar inkomna medel och ser till att räkningar blir betalda.

Klubbmästaren arrangerar fester och lotterier, anskaffar lokal till mötet och övriga sammankomster, ansvarar för eventuell klubblokal.

Bortamatchansvarig inom styrelsen skall också utses, en ledamot som ansvarar för resor till bortamatcher.

Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårs vis. Dessa skall vara tillgängliga för revisorerna i god tid före årsmötet.

Revisorerna skall noggrant granska styrelsens förvaltning och avge revisionsberättelse, vilken skall vara styrelsen till handa i god tid före årsmötet, samt till eller avstyrka ansvarsfrihet till styrelsen.

Föreningens adress är sekreterarens så tillvida att en lokal eller postbox ej finnes.

§ 6. Årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum under årets 1:a kvartal.
Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar före genom utskick till av medlemmen angiven adress samt minst en annan kanal som till exempel, men inte begränsat till, hemsida eller sociala medier.
På årsmötet skall följande ärenden förekomma.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens årsberättelse
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande
Val av ledamöter i styrelsen
Val av två styrelsesuppleanter
Val av två revisorer och en revisorsuppleant
Val av en ordförande och två ledamöter till valberedning
Fastställande av årsavgift
Behandling av från medlemmar inkomna och av styrelsen väckta förslag

§ 7. Förslag till årsmöte
Förslag att behandlas på föreningens årsmöte skall vara inlämnade till sekreteraren senast en månad före mötet.

§ 8. Stadgeändringar
Ändring av stadgarna kan ske efter det att förslag ingivits och sedan styrelsen avgivit utlåtande, om minst 2/3 majoritet för sådan ändringar uppnås på två varandra följande möte, varav minst ett skall vara ett årsmöte.

§ 9. Valberedning
Det åligger valberedningen:

att tillfråga de vilkas mandatperiod går ut om de vill kandidera för nästa mandatperiod
att ta in förslag på kandidater till styrelsen från klubbens medlemmar
att protokollföra sina möten
att inför årsmötet skriftligen lämna sina förslag till medlemmarna, lämpligen i samband med utskick av årsmöteskallelse.

§ 10. Klubbens upplösning
Skulle klubben upplösas skall alla tillgångar tillfalla Landskrona Boll & Idrottssällskap att användas för ungdomsverksamhet.

Mer Black & White
 • Nästa hemmamatch
  2018-08-10 kl 19:00
  BoIS - Degerfors
  Kommande bortamatch
  2018-08-19 kl 17:30
  HIF - BoIS
  Anmäl dig till resan
  Aug
  TiOnToFr
  3031
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  31
  12
  https://blacknwhite.nu/kalender.php
  (.ics för iCal, Google, outlook m.fl.)